Bakit ninyo kailangan ang pahintulot ko?

Kailangan namin ang inyong pahintulot para paminsan-minsan naming ma-verify ang inyong identity sa pamamagitan ng electronic verification service at/o credit reporting body. Dahil dito, masusunod namin ang regulatory requirements sa ilalim ng Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act.

Protektado ba ang personal na impormasyon ko?

Nirerespeto namin ang inyong personal na impormasyon at pinapaliwanag ng aming Privacy Policy kung paano namin pinangangasiwaan ito. Sakop ng policy na ito ang National Australia Bank Limited ABN 12 004 044 937 at lahat ng mga kaugnay nitong mga kompanya. Sakop rin nito ang lahat ng subsidiaries (ang NAB Group), kasama ang lahat ng aming banking, financing, funds management, financial planning, superannuation, insurance, broking at e-commerce organisations.

Ano ang benepisyo ng patuloy kong pagbibigay ng pahintulot?

Kapag patuloy kayong nagbigay ng pahintulot, ibig sabihin nito ay maaari naming paminsan-minsan na i-verify sa electronic na paraan ang inyong mga detalye nang hindi kayo naaabala ng aming mga tawag, email, o sa pagpapunta sa inyo sa aming branch.

Gaano katagal epektibo ang aking pahintulot?

Kapag binigyan na ninyo kami ng pahintulot, gagamitin namin ito para paminsan-minsan naming i-verify sa electronic na paraan ang inyong mga detalye, maliban kung sabihan ninyo kaming huwag namin itong gawin.

Paano ko babawiin ang pahintulot ko?

Tumawag sa aming customer due diligence team upang bawiin ang inyong pahintulot.

Paano ninyo vine-verify ang identification ko?

Vine-verify namin ang inyong mga detalye kagaya ng pangalan, date of birth, address, at kung kinakailangan, ang inyong identification documents sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang verification service at/o credit reporting body na sumusuri sa kawastuhan ng aming impormasyon.

Maaaring kasama sa prosesong ito ang paggamit ng third party systems and services (na maaaring mangailangang magpadala ng inyong impormasyon mula sa Australia papuntang New Zealand o vice versa) – halimbawa, maaaring kausapin ang nagpalabas o ang opisyal na may hawak ng inyong identification documents para alamin kung magkatugma ang aming mga impormasyon. Kinukumpleto ng NAB ang prosesong ito alinsunod sa Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act.

Gaano ninyo kadalas ive-verify ang identification ko?

Isang beses bawat isa o tatlong taon o mas madalas kung kinakailangan.

Anong mangyayari kung hindi ako magbigay ng pahintulot?

Patuloy pa rin ang aming paminsan-minsang pakikipag-ugnayan sa inyo para i-verify ang inyong mga detalye. Kakailanganin ninyong bumisita sa aming branch na may verification documents.

Paano ko malalaman na mula sa NAB ang liham na ito?

Kapag nakipag-ugnayan kami sa inyo para i-verify ang inyong identity, magtatanong kami ng ilang security question bago magpatuloy. Hindi namin hihinging mag-confirm, mag-update, or magbigay kayo ng personal o banking information sa pamamagitan ng link sa email o text message.

Kung kayo ay may pag-aalinlangan kung lehitimo ba ang isang tawag, ibaba ito at tawagan kami sa numerong alam ng publiko. Maaari ninyo kaming tawagan sa 13 22 65 o International sa +61 3 8641 9886, 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Magbasa pa kung paano manatiling ligtas online.

Kasama ba sa prosesong ito ang credit checking at maaapektuhan ba nito ang credit score ko?

Hindi kasama sa proseso ng electronic verification ang credit check at hindi nito maaapektuhan ang inyong credit score.

Bakit hindi nagtagumpay ang identification verification ko?

Minsan, maaaring wala pa ang inyong kasalukuyang detalye sa aming gamit na verification service o credit reporting body, hal. kung ang inyong detalye sa electoral roll ay hindi pa updated. Kapag nangyari ito, kakailanganin ninyong bumisita sa isang branch na may identification documents ninyo.

Important information